lyžiarske potreby   lyže   lyžiarky   viazanie   oblečenie   doplnky   snowboard   bežky   podmienky   e-shop 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    POTREBUJETE PORADIŤ ?
telefon: 02-54640661, 02-54640662  telef. 02-54640661
fax: 02-54640663  fax. 02-54640663
 e-mail  mail. info@lyzovanie-alpy.sk
Skype telefon  telef. skype
ICQ kontakt  icq. # 353313915
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obchodné podmienky

 

Navigácia: lyžovanie > lyžiarske potreby > obchodné podmienky

Nasledovné obchodné podmienky upravujú objednávanie, dodávku, záruky tovaru, riešenie reklamácie tovaru a ďalšie vzťahy zákazníka a internetového obchodu "Eshop lyže".

Obchodné podmienky:

01. Dodávateľ
02. Objednávka tovaru
03. Dodávka tovaru
04. Osobný odber tovaru
05. Odstúpenie od zmluvy
06. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
07. Záverečné ustanovenia

Reklamačný poriadok:

08. Záručný list
09. Reklamácia
10. Uplatnenie reklamácie
11. Vybavenie reklamácie


01. Dodávateľ

Run-it-our s.r.o., Brodská 5, 841 04 Bratislava.
Dodávateľ je Zapísaný v OROS BA I, Oddiel Sro, vložka č. 66888/B.
Dodávateľ je plátcom DPH, IČ DPH: SK2023087396

IČO: 45 624 461
DIČ: 2023087396
(ďalej len "dodávateľ")

Prevádzka: Šaštínska 24, Bratislava IV - Karlova Ves

Kontaktné údaje
Telefón: +421-2-5464 0661, mobil. +421-911-954 019
Fax: +421-2-5263-7864
Email: info@lyzovanie-alpy.sk
Na emaily odpovedáme spravidla v lehote do 12 hodín, najdlhšie však do 3 dní (víkendy a pod.).

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
TATRA BANKA č.ú. 2920843333 / 1100
IBAN: SK86 1100 0000 0029 2084 3333
BIC (SWIFT): TATRSKBX

02. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach http://www.lyzovanie-alpy.sk/lyze/... je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek, dostupnosť tovaru bude potvrdená vždy na základe dopytu.

Pri objednávke zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži na rezerváciu tovaru.

Cenu tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek objednávky. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar, vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Zrušenie objednávky

Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.

Zrušenie objednávky po okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, je možné iba po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

03. Dodávka tovaru

V prípade tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "Záväzné potvrdenie objednávky" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva.

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na kúpne zmluvy s dodávkou tovaru prostredníctvom zásielkového predaja, nie pre osobný odber tovaru.

Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. V prípade neobvyklých typov tovaru, je lehota dodania spravidla dlhšia, zákazník je o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

Spôsob dopravy

Dopravu na určenú adresu zabezpečuje dodávateľ, a to na území celej Slovenskej a Českej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.lyzovanie-alpy.sk/lyze/ v sekcii "košík", alebo je možné si ho vyžiadať v prevádzke dodávateľa v písomnej podobe.

Spôsob uhradenia ceny za tovar

Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste predania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby, platbou formou spotrebiteľského úveru alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.

Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy.

Prevzatie tovaru

Zákazník je povinný skontrolovať a prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka dorazila mechanicky nepoškodená. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nie je možné brať zreteľ a budú zamietnuté.

Pokiaľ zákazník omylom obrdží chybnú dodávku tovaru, je povinný po dohode s dodávateľom tovar zaslať späť, spôsobom na akom sa dohodnú. V prípade vracania na účet odosielateľa mu budú uhradené náklady na poštovné, maximálne € 40,00.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom

Ďalšia komunikácia medzi dodávateľom a zákazníkom je uskutočňovaná elektronickou poštou, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

04. Osobný odber tovaru

Pokiaľ zákazník objednáva tovar cez internet a odoberá ho osobne, dodávateľ iba potvrdzuje, že tovar je pre zákazníka v prevádzke rezervovaný.

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 5 pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť.

V prípade osobného odberu tovaru v prevádzke dodávateľa sa kúpna zmluva považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru zákazníkom.

05. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie

Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, odst. 7 a § 54 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar zakúpili osobne v prevádzke dodávateľa, teda prostredníctvom "osobného odberu" bez ohľadu na skutočnosť, či tovar rezervovali na internetových stránkach www.lyzovanie-alpy.sk/lyze/ alebo nie.

Právo dodávateľa na odstúpenie

Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť iba do chvíle odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od počiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi, a to elektronicky na emailovú adresu info@lyzovanie-alpy.sk alebo písomne v prevádzke dodávateľa.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom než neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovanie tovaru apod.).

Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní po vrátení tovaru.

06. Ochrana osobných údajov

Dodávateľ prostredníctvom internetových stránok získava a spracúva osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým na uľahčenie vybavovania objednávok zákazníkov.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mu dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, ponukami, inzerciou a ponúkať účasť v anketách a prieskumoch trhu, získať výhody pri vernostných programoch a zľavách, výhodných ponukách, výpredajoch a podobne.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neposkytuje žiadnej ďalšej právnickej ani fyzickej osobe.

Svoj súhlas s uchovávaním a spracovávaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním emailovej správy na info@lyzovanie-alpy.sk.

07. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.lyzovanie-alpy.sk/lyze/ rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.


08. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

09. Záručná doba a záručný list

Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je uvedená pri každom tovare v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú kvôli účelu podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

10. Reklamácia

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

11. Uplatnenie reklamácie

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode lyzovanie-alpy.sk/lyze/, kontaktujte nás emailom na info@lyzovanie-alpy.sk alebo na tel. číslach uvedených vyššie. Do troch dní budete informovaní o spôsobe vybavenia reklamácie.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

12. Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsať dní.

lyžiarske potreby, lyže, lyžiarky, snowboard ... e-shop lyžovanie