Folgarida Marilleva - vleky, zjazdovky
P.č.
Nzov vleku
dka
vka
osb/hod
       Zjazdovky:
1
Folgarida
1608
554
2190
1   Nera Folgarida 1850
2
Belvedere
1556
495
2000
2   Azzurra 3000
3
Spolverino
1200
244
2400
3   Belvedere 3000
4
Brenzi
767
235
1200
4   Spolverino 1600
5
Vigo
870
222
1700
5   Provetti 1300
6
Malghette
1194
375
1600
6   Malghetto 1800
7
Orso Bruno
1473
316
2190
7   Panoramica 1500
8
Bamby
357
27
1200
8   Brenzi 1200
9
Malghet aut 1
315
50
715
9   Delle Rocce 1500
10
Malghet aut 2
315
50
715
10   Malghette 2000
11
Casina
311
64
720
11   Orso Bruno 2200
12
Contre-Malga Copai
1510
544
2000
12   Busa del Vigo 1400
13
Ometto
685
120
1200
13   Raccordo Brenzi 170
14
Albare
269
82
1000
14   Malghet Aut 1 350
15
Biancaneve
332
61
720
    Malghet Aut 2 360
16
Marilleva
1333
441
1800
15   Casina 320
17
Orti
571
194
710
16   Mastellina 1100
18
Dos de la Pesa
1227
364
720
18   Coll Malghet Aut 1800
19
Dos de la Pesa
377
87
720
19   Pancianina 800
20
Copai-Panciana
1937
438
2190
20   Dos de la Pesa 1700
21
Sghirlat
471
85
1800
21   Dos de la Pesa Facile 500
22
Mastellina
908
196
1600
22   Sghirlat 700
23
Bassetta
583
155
1200
23   Panciana 2500
24
Ottava
352
99
608
24   Colleg. Panciana 500
25
Daolasa-Val Mastellina 1
1852
562
2000
25   Orti 700
26
Daolasa-Val Mastellina 2
2557
667
200
26   Nera Marilleva 1800
27
Campo Scuola Malghetto
272
70
1200
27   Biancaneve 340
spolu vleky a lanovky:   
25202
6797
36298
28   600
29   Ometto 1 900
30   Ometto 2 900
31   Campo Primi Passi 220
32   Mastellissima 2000
33   Campo Scuola Malghetto 700
zjazdovky spolu (m):    41310